Liceul Tehnologic "Carol I" comuna Valea Doftanei

Liceul Tehnologic "Carol I" comuna Valea Doftanei

informează operatorii economici din zonă despre procedura care va sta la baza fundamentării planului de școlarizare la Învățământul profesional, pentru anul școlar următor:

PROCEDURĂ DE SOLICITARE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI A ȘCOLARIZĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Organizarea și funcționarea învățământului profesional de stat sunt reglementate prin Metodologia aprobată prin Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr.5033 din 29 august 2016.
ORDIN Nr. 3.554/2017 privind aprobarea Metodologiei de organizaresi functionare a invatamantului dual
Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul profesional

Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional precizează:

 

ART. 8

(1) Învăţământul profesional se organizează numai în unităţile de învăţământ care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru încheiate cu operatorii economici/instituţii publice, prin care se stabilesc obligaţiile privind:

a) organizarea şi desfăşurarea procesului de formare pentru obţinerea calificării profesionale a elevilor în unitatea de învăţământ şi la operatorii economici, precum şi proiectarea curriculumului în dezvoltare locală;

b) asigurarea condiţiilor tehnice şi a resursei umane necesare pregătirii practice a elevilor din învăţământul profesional şi pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a elevilor.

(2) Contractele-cadru sunt acorduri generale încheiate de către unităţile de învăţământ cu operatorii economici/instituţiile publice partenere pe o durată de minimum 4 ani şcolari, care stau la baza contractelor de pregătire practică a elevilor din învăţământul profesional.

ART. 14

(4) Stagiile de pregătire practică se realizează, de regulă, la operatorul economic/instituţia publică parteneră. Pentru a răspunde nevoilor angajatorilor, în special din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, stagiile de pregătire practică pot fi organizate şi în unitatea de învăţământ, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:

a) unitatea de învăţământ dispune de ateliere dotate corespunzător şi de resursa umană calificată pentru desfăşurarea pregătirii practice a elevilor şi asigură împreună cu operatorii economici/instituţiile publice partenere materiile prime şi materialele necesare dobândirii de către elevi a competenţelor profesionale;

b) condiţiile de organizare şi desfăşurare a stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ sunt reglementate în contractele-cadru cu operatorii economici/instituţiile publice partenere

(5) Pentru organizarea stagiilor de pregătire practică în unitatea de învăţământ, aprobarea este dată de inspectorul şcolar general, pe baza cererii unităţii de învăţământ, însoţită de contractul-cadru încheiat cu operatorii economici/instituţii publice, avizată de inspectorul şcolar pentru învăţământul profesional şi tehnic.

ART. 15

(1) Stagiile de pregătire practică prevăzute prin planul-cadru de învăţământ se desfăşoară pe baza contractelor de pregătire practică, încheiate între unitatea de învăţământ profesional, operatorul economic/instituţia publică, partener de practică, elevul şi părintele/reprezentantul legal al elevului minor, conform modelului standard aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.

(2) Contractele de pregătire practică pot fi încheiate individual (separat pentru fiecare elev) sau pentru mai mulţi elevi care se pregătesc pentru aceeaşi calificare profesională

(3) Stagiile de practică se organizează în perioadele stabilite de unitatea de învăţământ împreună cu operatorul economic/instituţia publică parteneră, astfel încât să se asigure încheierea situaţiei şcolare a elevilor până cel mai târziu la data de 31 august a fiecărui an

Operatorii economici care doresc sa fie școlarizați elevi în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020 vor parcurge următoarele etape:

1. Înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratului școlar solicitările de școlarizare la învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2019-2020, conform modelului prevăzut în anexă la Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la învățământul profesional, până la 23 noiembrie 2018.

2. Încheie contracte – cadru cu unitățile de învățământ partenere sau cu unitățile desemnate de către inspectoratul școlar, în situația în care nu au deja un parteneriat cu una sau mai multe unități de învățământ, conform Metodologiei de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, până la data de 17 decembrie 2018.